Home / خبرها / اثر ضد پلاک و ضد التهاب ستیل پیریدینیم کلرید همراه با لاکتات روی، در مقایسه با دهانشویه های حاوی روغنهای اساسی: یک آزمایش بالینی تصادفی

اثر ضد پلاک و ضد التهاب ستیل پیریدینیم کلرید همراه با لاکتات روی، در مقایسه با دهانشویه های حاوی روغنهای اساسی: یک آزمایش بالینی تصادفی

هدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات بالینی ضد پلاک و ضد ژنژیویت(التهاب لثه) ۳ رژیم بهداشتی دهان و دندان شامل: ۱) مسواک دستی با خمیر دندان استاندارد حاوی فلوراید و استفاده از دهان شویه حاوی ستیل پیریدینیم کلرید، لاکتات روی و فلوراید (CPC + Zn + F) در یک پایه ی بدون الکل؛ ۲) مسواک دستی با خمیر دندان استاندارد حاوی فلوراید و استفاده از دهانشویه حاوی روغنهای اساسی (EO) در پایه بدون الکل؛ و ۳) مسواک زدن با مسواک دستی و خمیر دندان استاندارد حاوی فلوراید(کنترل).

شرکت کنندگان (۱۲۰ نفر) به طور تصادفی در گروه های مطالعه قرار گرفتند و رژیم های تعیین شده را دو بار در روز و به مدت ۶ هفته دنبال کردند. شرکت کنندگان در ابتدای تحقیق و سپس در هفته های چهارم و ششم، توسط یک متخصص از نظر شاخص پلاک Quigley-Hein (Turesky اصلاح شده) و شاخص لثه Löe-Silness ، مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری به طور جداگانه برای شاخص های پلاک و لثه با استفاده از آنالیز واریانس، آزمون paired t و آنالیز کوواریانس انجام شد(α = 0.05).

نتایج نشان داد که در هفته ی چهارم، گروه CPC + Zn + F ، در مقایسه با EO و گروه های کنترل، به ترتیب ۲۱٫۴٪ [P <0.001]  و ۳۱٫۴٪ [P <0.001]) ، کاهش بیشتری را در پلاک دندانی موجب شد. بعد از ۶ هفته، پلاک دندانی به ترتیب به ۲۶٫۷٪ (P <0.001)  و ۴۴٫۸٪ (P <0.001)  کاهش یافت. شاخص لثه Löe-Silness ، در گروه CPC + Zn + F در مقایسه با EO ، به ترتیب در هفته ی چهارم و ششم ۱۰٫۶٪ (P <0.001)  و ۱۳٫۷٪ (P <0.001) کاهش یافت. در مقایسه با گروه کنترل، این کاهش به ترتیب در هفته ی چهارم و ششم ۱۳٫۶٪ (P <0.001) و ۱۷٫۸٪ (P <0.001) بود.

محققان نتیجه گیری نمودند که رژیم حاوی دهانشویه حاوی CPC + Zn + F ، دارای اثرات ضد پلاک و ضد ژنژیویت بالاتری نسبت به رژیم های EO و کنترل است.

محققان اظهار داشتند با توجه به نتایج این مطالعه، توصیه ی ما استفاده از دهان شویه حاوی CPC + Zn + F  به عنوان یک پروتکل موثر برای کنترل پلاک دندان و کاهش التهاب لثه است.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002817720307029