Home / خبرها / استعمال دخانیات با ایجاد پاکت پریودنتال ارتباط دارد

استعمال دخانیات با ایجاد پاکت پریودنتال ارتباط دارد

۲۶ مه ۲۰۲۱- کووپیو، فنلاند: مطالعه محققان در فنلاند و انگلیس نشان داد ایجاد پاکت های پریودنتال عمیق در افرادی که تعداد سیگارهای مصرفی روزانه ی خود را گزارش داده اند، بیشتر از کسانی است که هرگز سیگار نکشیده اند. آنها همچنین با ارزیابی سطح کوتینین سرم(serum cotinine)، صحت خود گزارشی افراد سیگاری را بررسی کرده و ارتباط مثبتی را بین میزان کشیدن سیگار و توسعه ی پاکت های پریودنتال یافتند.

مطالعات نشان داده اند که استعمال دخانیات تأثیر علیتی بر پیشرفت بیماری پریودنتال دارد. براساس مطالعه ی محققان دانشگاه فنلاند شرقی در کووپیو، بیمارستان دانشگاه Oulu در فنلاند و کالج کینگ لندن در انگلستان، رایج ترین روش برای ارزیابی میزان مصرف دخانیات، گزارش خود افراد سیگاری است. با این حال، افشای نادرست وضعیت سیگار کشیدن و عدم افشای صحیح میزان مصرف دخانیات می تواند منجر به داده های نامعتبر در مطالعاتی شود که اثرات استفاده از دخانیات را بررسی می کنند. بهمین دلیل در مطالعه ی اخیر، محققان ارتباط ظهور پاکتهای عمیق شده ی پریودنتال، را با غلظت کوتینین در سرم شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار دادند. کوتینین سرم متابولیت اصلی حاصل از نیکوتین است و اندازه گیری آن یک نشانگر زیستی کمّی قابل اعتماد برای قرار گرفتن در معرض محصولات تنباکو حاوی نیکوتین است.

در مجموع ۲۹۴ شرکت کننده در این تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و وضعیت سیگار کشیدن آنها از طریق مصاحبه های خانگی ارزیابی شد، در نتیجه شرکت کنندگان در مطالعه به گروه های زیر تقسیم شدند: سیگاری های روزانه، سیگاری های گاه به گاه، افرادی که سیگار را ترک کرده اند و افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند. غلظت کوتینین سرم با استفاده از روش رادیوایمونواسی فاز مایع اندازه گیری شد و یک معاینه بالینی دهانی فالوآپ برای همه ی شرکت کنندگان انجام شد که در این معاینه عمق پاکتهای پریودنتال با استفاده از روش پروبینگ پریودنتال سازمان بهداشت جهانی ارزیابی شد.

متغیرهای همراه از جمله فاکتورهای اجتماعی-جمعیتی شرکت کنندگان – مانند میزان تحصیلات- و رفتارهای دندانی و بهداشت دهان و دندان آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

محققان دریافتند: افرادی كه پس از چهار سال پاکت های پریودنتال در لثه های آنها ایجاد شده بود، به احتمال زیاد مردان سیگاری، تحصیل كرده و سیگاریهای روزانه بودند و سطح كوتینین سرم آنها ≥ ۴۲٫۰ میکروگرم در لیتر بود. پس از تنظیم عوامل مخدوش کننده، نسبت نرخ بروز (IRR) برای افراد سیگاری روزانه در مقایسه با افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند،۱٫۵۹  بود. تقریباً هیچ افزایش خطری برای توسعه ی پاکت پریودنتال برای افراد سیگاری گاه گاه و افرادی که سیگار را ترک کرده بودند، یافت نشد.

میزان کشیدن سیگار با توسعه پاکت های پریودنتال عمیق تر به روشی وابسته به میزان قرار گرفتن در معرض سیگار ارتباط داشت. IRR برای بالاترین گروه (۲۰+ سیگار در روز) از ۲٫۰۳ تا ۲٫۴۱ متغیر بود. در یک مدل کاملاً تنظیم شده، ۱ تا ۹ نخ سیگار در روز با توسعه پاکت پریودنتال ارتباطی نداشت.

در ارزیابی صحت وضعیت سیگار کشیدن که توسط خود افراد گزارش شده بود، محققان یک همبستگی قوی بین غلظت کوتینین سرم با تعداد گزارش شده ی روزانه ی مصرف سیگار در افراد سیگاری روزانه یافتند. محققان نوشتند: این مطالعه نشان می دهد که استعمال دخانیات با وخامت سلامت پریودنتال مرتبط است، صرف نظر از اینکه اندازه گیری تعداد سیگار دود شده بر اساس گزارش خود فرد باشد یا بر اساس غلظت کوتینین سرمی تعیین گردد. محققان نوشتند: تعداد سیگارهای مصرفی گزارش شده توسط خود افراد با سطح کوتینین در سرم شرکت کنندگان در این مطالعه مطابقت داشت.

این مطالعه با عنوان “تأثیر سیگار کشیدن بر سلامت پریودنتال و تأیید اعتبار گزارش افراد از  وضعیت سیگار کشیدن خود با غلظت کوتینین سرم” ، قبل از درج در یک شماره ی چاپی ، در تاریخ ۸ مه ۲۰۲۱ به صورت آنلاین در  Acta Odontologica Scandinavica منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/tobacco-smoking-associated-with-periodontal-pocket-development/