Home / خبرها / سلامت دهان و دندان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در جوانان مبتلا به بیماری پوسیدگی

سلامت دهان و دندان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در جوانان مبتلا به بیماری پوسیدگی

هدف از این مطالعه، توصیف و تجزیه و تحلیل سلامت دهان و دندان، رفتارهای بهداشت دهان و دندان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان (OHRQoL) در ارتباط با شدت بیماری پوسیدگی در میان جوانانی با پوسیدگی فعال بود.

در این مطالعه، یک گروه از بزرگسالان جوان (۱۳۵ نفر) مبتلا به بیماری پوسیدگی فعال در یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، بررسی شدند. متغیرهای مستقل اجتماعی- جمعیتی، سلامت دهان (التهاب لثه ، پلاک) ، رفتارهای بهداشت دهان و دندان (مانند مسواک زدن، مراجعه به دندانپزشکی ، مصرف شیرینی ها و نوشیدنی های حاوی قند) ، اضطراب دندانپزشکی، بهداشت دهان و دندان و OHRQoL  این افراد جمع آوری شد. محققان از رگرسیون لجستیک چند حالته برای ارزیابی همزمان ارتباط بین متغیرهای مستقل و شدت پوسیدگی استفاده کردند.

رگرسیون لجستیک چند حالته نشان داد که OHRQoL ضعیف و التهاب لثه با شدت پوسیدگی با شیبی مطابق با فعالیت بیماری پوسیدگی ارتباط دارد. همچنین عدم مراجعه ی منظم به دندانپزشکی و مصرف مکرر نوشابه های قندی با شدت بسیار زیاد پوسیدگی ارتباط داشت.

محققان نتیچه گیری نمودند که عوامل خطرساز مربوط به شدت پوسیدگی در میان جوانان شامل:OHRQoL  ضعیف، التهاب لثه، مصرف نوشابه های شیرین و عدم مراجعه ی منظم به دندانپزشک برای مراقبت از دهان و دندان هستند، که نیاز به ترکیبی از مداخلات مختلف به ویژه تغییر رفتارهای سلامت را نشان می دهد. همچنین، این یافته ها ممکن است به شناسایی افراد در معرض پوسیدگی بالا کمک کند.

برای مطالعه ی متن کامل این مقاله به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع:

https://www.nature.com/articles/s41405-021-00084-3