Home / خبرها / ریشه یابی چالش های tooth replantation

ریشه یابی چالش های tooth replantation

بیرون آوردن کامل دندان از حفره به طور کلی یک فرایند برگشت پذیر محسوب نمی شود. با این حال، این آسیب بیشتر در کودکان شایع است، چرا که ممکن است ریشه ی دندانهای آنها کاملاً توسعه نیافته باشد، به این معنی که واکنش سریع می تواند دندان را نجات دهد. محققان به طور مستمر به دنبال افزایش شانس موفقیت در کاشت مجدد دندان یا tooth replantation هستند. در حال حاضر، تیمی به سرپرستی محققان دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو (TMDU) یک سیستم تحویل ژن را معرفی کرده اند که روند بهبود را در یک مدل موش ارتقا داد. یافته های آنها در مجله پریودنتولوژی منتشر شده است.

کاشت مجدد دندان در اسرع وقت پس از کشیدن دندان بهترین شانس را برای زنده ماندن فراهم می کند. سرعت در انجام این کار برای جلوگیری از مرگ رباط پریودنتال یا PDL (بافتی که دندان را در محل خود نگه می دارد) و پالپ دندان، یک ضرورت است. سپس فیبرهای پریودنتال می توانند دوباره بازسازی و به دندان متصل شوند و رگ های خونی و بافت پالپ می توانند به رشد خود ادامه داده و از دندان حمایت کنند. با این حال، عوامل زیادی می توانند بر موفقیت کاشت مجدد دندان تأثیر بگذارند، به عنوان مثال التهاب که می تواند بازسازی PDL را متوقف کند. یکی از مسیرهای پیام رسانی که التهاب را کنترل می کند، مسیر عامل هسته ای-کاپا B یا NF-κB است. فعال شدن این مسیر باعث تولید پروتئین هایی می شود که التهاب را ایجاد می کنند و التهاب به فعال شدن استئوکلاست ها- سلول های تجزیه کننده ی استخوان- منجر می شود که بافت اطراف ریشه دندان را از بین می برد و اغلب پایانی بر هر گونه امیدواری برای کاشت مجدد موفقیت آمیز دندان است.

راهی که اخیراً برای توقف مسیر NF-κB گزارش شده است، استفاده از الیگودئوکسی-نوکلئوتیدها(ODNs) است که تله ای برایNF-κB محسوب می شود و مانع از اتصال NF-κB به ژن های هدف می گردد. با این حال، رساندن ODN های فریب دهنده ی NF-κB ، که مولکولهای بزرگی هستند به جایی که باید تأثیر خود را القاء کنند، می تواند چالش برانگیز باشد. محققان الیگودئوکسی¬نوکلئوتیدهای فریبنده NF-κB را در نانوذرات کروی ساخته شده از پلی لاکتیک-گلیکولیک اسید، بارگذاری کردند تا NF-PGLA را بسازند. گنجاندن این محموله درمانی در سیستم نانوذرات کروی، از آنها تا زمان رسیدن به محل عمل محافظت می کند. Kai Li ، نویسنده اول این مطالعه توضیح داد: ما از این سیستم در موش ها استفاده نمودیم، ما دندان های اینسیزور آنها را کشیده و در محلول های مختلف از جمله محلول حاوی NF-PGLA، قبل از کاشت مجدد دندانها قرار دادیم. نتایج این کار نشان داد که ضخامت ریشه ی دندانهای تحت درمان با NF-PGLA ، به میزان قابل توجهی بیشتر است. این نشان می دهد که برای کاشت موفقیت آمیز مجدد دندان استفاده از NF-PGLA ضروری است.


التهاب بیش از حد پس از کاشت مجدد دندان، باعث ایجاد چندین مشکل از جمله تحلیل ریشه، خاتمه تشکیل ریشه و نکروز پالپ، می شود. نانوذرات کروی NF-kB decoy ODN-loaded PLGA ، مانع از التهاب بعد از عمل شده، بنابراین بازسازی پریودنتال، از جمله کاهش تحلیل ریشه و ادامه تشکیل ریشه را تقویت می کنند.

محققان همچنین هیچ تحلیل ریشه ای-حل شدن ریشه دندان- را ۷ روز پس از درمان با NF-PGLA مشاهده نکردند. علاوه بر این، استئوکلاستهای کمتری در ۷ و ۱۴ روز پس از کاشت مجدد دندانهای تحت درمان با NF-PGLA ، وجود داشت.

Yuji Ishida ، نویسنده ی راهبر این مطالعه گفت: استفاده از سیستم NF-PGLA ، با جلوگیری از تشدید التهاب روند بهبود را تقویت می کند. Takashi Ono ، محقق اصلی این پژوهش افزود: ما معتقدیم که سیستم تحویل الیگودئوکسی¬نوکلئوتیدهای فریبنده ی NF-κB ما به موفقیت چشمگیر کاشت مجدد دندان در کلینیک ها کمک خواهد کرد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-09-root-tooth-replantation.html