Home / خبرها / بررسی سیستماتیک روشهای موثر در تمیز کردن پروتزهای متحرک دندان

بررسی سیستماتیک روشهای موثر در تمیز کردن پروتزهای متحرک دندان

هدف از این مرور سیستماتیک، بازبینی و جمع آوری شواهد علمی موجود از مطالعات بالینی آینده نگر در مورد مداخلات بهداشتی دندانهای مصنوعی بود. برای این منظور، مطالعات بالینی آینده‌ نگر درباره کارایی روشهای بهداشتی در زدودن میکروارگانیزم‌ها و بیوفیلم‌های تشکیل شده بر سطح متریال پروتزهای متحرک (RDPs) و تأثیر آنها بر خصوصیات متریال دنچر، از جمله ثبات رنگ، زبری سطح و ثبات ابعادی، در این مرور سیستماتیک گنجانده شدند.

جستجوی سیستماتیک مقالات منتشر شده از ژوئن ۱۹۷۵ تا می ۲۰۲۰ انجام شد، در این جستجو محققان به دنبال مقالاتی بودند که به زبان انگلیسی در آرشیو دیجیتال پاب­مد و کاکرین فهرست بندی شده بودند (از جمله PubMed ، Embase ، ICTRP ، CT.gov). جستجوی تکمیلی مطالعات انتخاب شده، انجام شد. معیارهای ورود شامل آزمایشات بالینی آینده نگر با حداقل ده شرکت کننده بود که در مورد (۱) رویکردها و روشهای حذف بیوفیلمهای ایجاد شده در سطح RDP ها و مواد پایه پروتز و (یا) تأثیر این بیوفیلمها بر روی مواد پایه پروتز تحقیق می کردند. در مجموع چهل و چهار مطالعه در این مرور سیستماتیک گنجانده شدند.

داده های جمع آوری شده از مرور سیستماتیک نشان داد که استفاده ی ترکیبی از مداخلات شیمیایی و مکانیکی برای دندان مصنوعی به طور قابل توجهی موثرتر از هر یک از این روش ها به تنهایی است. اما شواهد محدودی از مطالعات بالینی در مورد تأثیر مداخلات بهداشتی دندان مصنوعی بر خواص مواد پایه پروتز موجود بود.

نتایج این تحقیق در آخرین شماره ی ژورنال دندانپزشکی بالینی منتشر شده است.

برای مطالعه ی متن کامل این مقاله به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1532338221001196?v=s5