Home / خبرها / استفاده از کلرهگزیدین در کنار جرم گیری و تسطیح ریشه در زنان باردار مبتلا به پریودنتیت ممکن است نتایج تولد را بهبود بخشد- یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز

استفاده از کلرهگزیدین در کنار جرم گیری و تسطیح ریشه در زنان باردار مبتلا به پریودنتیت ممکن است نتایج تولد را بهبود بخشد- یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز

محققان با هدف پاسخ به این سوال که آیا درمان زنان باردار مبتلا به پریودنتیت با دهانشویه کلرهگزیدین به علاوه ی درمان استاندارد شامل جرم گیری و تسطیح ریشه می تواند بر پیامدهای تولد تاثیر گذارد، این مرور سیستماتیک و متاآنالیز را انجام دادند.

مطالعات نشان داده اند که استفاده از دهانشویه کلرهگزیدین باعث افزایش اثرات درمانی درمان پریودنتال معمول می شود، اما داده های مربوط به استفاده از کلرهگزیدین در متاآنالیزهای ارزیابی درمان پریودنتیت مادران باردار و ارتباط آن با پیامدهای تولد، ناهمگون هستند.

هدف این بررسی جدید، ارزیابی ناهمگونی احتمالی در استفاده از کلرهگزیدین در کارآزمایی های بالینی تصادفی (RCT) در کنار درمان پریودنتال (یعنی جرم گیری و تسطیح ریشه [SRP]) در مقابل هیچ درمانی بر نتایج تولد، بود.

محققان، منابع اطلاعاتی ثبت کارآزمایی سلامت دهان و دندان کوکران، ثبت کارآزمایی بارداری و زایمان کوکران، ثبت مرکزی آزمایشات کنترل شده ی کوکران (CENTRAL)،MEDLINE OVID ، EMBASE OVID ، کتابخانه بهداشت مجازی Lilacs Bireme (پایگاه داده اطلاعات علوم بهداشتی آمریکای لاتین و کارائیب) ، موسسات ملی ایالات متحده ثبت آزمایشات مداوم سلامت (ClinicalTrials.gov) و بستر ثبت بین المللی کارآزمایی های بالینی سازمان بهداشت جهانی را تا مارس ۲۰۲۲ جستجو کردند.

معیارهای انتخاب کارآزمایی های کنترل شده ی تصادفی(RCTs) برای این متاآنالیز، مطالعه ی زنان باردار مبتلا به پریودنتیت، استفاده از کلرهگزیدین، درمان SRP در مقابل عدم درمان پریودنتال، و ارزیابی نتایج تولد بود.

استخراج داده ها و سنتز داده های تجمعی با اجماع ۲ داور انجام شد و برای ارزیابی بایاس از ابزار خطر BIAS 2 کوکران قبل از متاآنالیزهای زیر گروهی اثرات تصادفی استفاده شد. تجزیه و تحلیل بر اساس  موارد گزارش دهی ترجیحی برای بررسی های سیستماتیک و گایدلاین گزارش متاآنالیز انجام شد.

نتایج اصلی و معیارهای مورد نظر شامل تولد زودرس (زایمان قبل از ۳۷ هفته) و وزن کم هنگام تولد (کمتر از۲۵۰۰ گرم) بود.

نتایج ۱۲ مطالعه با ۵۷۳۵ شرکت کننده که زایمان زودرس را ارزیابی کرده بودند، بررسی شد. شرکت کنندگان در گروه کنترل هیچ درمانی برای پریودنتیت دریافت نکرده و از کلرهگزیدین در دوران بارداری استفاده نکردند. همه شرکت کنندگان در گروه مداخله درمان استاندارد پریودنتیت(SRP) را دریافت کردند. در ۵ مورد از این مطالعات (با ۲۵۷۰ شرکت کننده) ، زنان باردار در گروه درمانی یا دهانشویه کلرهگزیدین را استفاده کرده و یا توصیه ای برای استفاده از آن دریافت کرده بودند. شرکت کنندگان در ۷ مطالعه ی باقیمانده (با ۳۱۸۳ شرکت کننده) درمان استاندارد پریودنتیت(SRP) را دریافت کردند اما نه توصیه ای برای استفاده از کلرهگزیدین دریافت کردند و نه از این دهانشویه استفاده کردند. ۸ مطالعه با ۳۵۱۰ شرکت کننده که وزن کم هنگام تولد را ارزیابی کرده بودند، شامل ۳ مطالعه با نتایج استفاده از کلرهگزیدین در کنار SRP (594 شرکت کننده) و ۶ مطالعه فقط با SRP (با ۲۹۱۶ شرکت کننده) بود.

نتایج نشان داد که در گروه های SRP به همراه استفاده از کلرهگزیدین، خطر زایمان زودرس(نسبت خطر ۰٫۵۶) و تولد نوازادانی با وزن کم(نسبت خطر ۰٫۴۷) کاهش یافته است اما SRP به تنهایی چنین تاثیراتی را نداشت(نسبت خطر برای زایمان زودرس ۱٫۰۳ و برای وزن کم هنگام تولد ۰٫۸۲).

محققان نتیجه گیری کردند که این یافته ها نشان می دهد که درمان پریودنتیت مادر با دهانشویه کلرهگزیدین به علاوه SRP، با کاهش خطر زایمان زودرس و کم وزنی هنگام تولد، همراه است. محققان اظهار داشتند که برای آزمایش و تایید این فرضیه، RCT هایی با طراحی و اجرای خوب مورد نیاز است.

منبع:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2799685