Home / خبرها / ارزیابی قدرت گرفتن اجسام با دست، یک روش ساده و کارآمد برای پیش‌بینی نیروی بایت در زنان دندان‌دار و بی‌دندان است

ارزیابی قدرت گرفتن اجسام با دست، یک روش ساده و کارآمد برای پیش‌بینی نیروی بایت در زنان دندان‌دار و بی‌دندان است

۳۰ مه ۲۰۲۳- مطالعه جدیدی که در مجله توانبخشی دهان منتشر شده است، نشان می‌دهد که قدرت گرفتن با دست یا Handgrip Force، روشی ساده و کارآمد برای پیش‌بینی نیروی بایت یا گاز گرفتن، با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده ی توسعه ‌یافته برای زنان با سلامتی خوب، است.

قدرت گرفتن معمولاً بر حسب پوند، کیلوگرم یا نیوتن با فشار دادن یک نوع تجهیزات تست قدرت عضلانی، معروف به دینامومتر، در حدود سه بار در هر دست اندازه ‌گیری می‌شود. میانگین قدرت گرفتن سالم برای مردان فشار دادن حدود ۷۲٫۶ پوند معادل ۳۳ کیلوگرم است در حالی که برای زنان معمولاً حدود ۴۴ پوند(۲۰ کیلوگرم) است.

تاکنون، مطالعات منتشر شده در مورد نیروی گاز گرفتن (BF) و نیروی گرفتن با دست (HF) در یک گروه خاص از سنین مختلف و شرایط دندانی مختلف، و حتی با یک مدل پیش بینی برای هر گروه خاص، با استفاده از BF و HF به عنوان عوامل، نتایج غیر واضحی را ارائه کرده اند.

در این مطالعه ارتباط بین HF و BF در شرکت کنندگان زن با سنین و شرایط دندانی مشخص بررسی شد. همچنین یک مدل پیش بینی برای BF به عنوان تابعی ازHF ، طراحی گردید.

شرکت ‌کنندگان به سه گروه: GI) زنان جوان دارای دندانهای طبیعی(۶۵ نفر)؛ GII) زنان بزرگسال دارای دندان های طبیعی(۶۷ نفر)؛ و GIII ) زنان بی‌دندان استفاده‌ کننده از پروتزهای کامل در فک بالا(۶۷ نفر) تقسیم شده و تحت اندازه‌گیری HF با استفاده از دینامومتر دیجیتال قرار گرفتند. پس از آن BF با استفاده از gnathodynamometer دیجیتال در ناحیه ی مولر اندازه گیری شد. ضریب همبستگی پیرسون (r) محاسبه و تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره (α = ۰٫۰۵) انجام شد و از رگرسیون خطی ساده برای به دست آوردن مدلی برای پیش‌بینی BF بر اساس HF برای هر گروه به طور جداگانه استفاده شد (α = ۰٫۰۵).

نتایج

در همه ی گروه ها همبستگی متوسط و قوی بین متغیرها مشاهده شد (GI: r = ۰٫۸۳۸؛ GII: r = ۰٫۷۱۴؛ GIII: r = ۰٫۶۴۶). تفاوت معنی داری در BF مشاهده شد (GI > GII > GIII؛ p < .۰۵). قدرت گرفتن با دست در گروه GIII، به طور قابل توجهی پایین تر از گروه های دیگر بود(p < .۰۵). علاوه بر این، سه معادله ی پیش‌بینی‌ کننده BF با استفاده از HF برای استفاده در زنان جوان، زنان بزرگسال دندان‌دار و بی‌دندان به ‌دست آمد.

محققان در همه گروه ها همبستگی مثبت و معنی داری را بین BF و HF پیدا کردند. بر این اساس، HF می تواند یک روش ساده و کارآمد برای پیش بینی BF با استفاده از مدل های پیش بینی توسعه یافته برای زنان با سلامت خوب، باشد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/handgrip-force-simple-and-efficient-method-for-predicting-bite-force-among-dentate-and-edentulous-women-112111