Breaking News
Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / تاثیر آتروفی استخوان فک پایین بر ریمدلینگ استخوان فک بالا و پایین و کیفیت زندگی با اوردنچر مبتنی بر ایمپلنت در فک پایین پس از ۳ سال

تاثیر آتروفی استخوان فک پایین بر ریمدلینگ استخوان فک بالا و پایین و کیفیت زندگی با اوردنچر مبتنی بر ایمپلنت در فک پایین پس از ۳ سال

اثر میان مدت اوردنچر فک پایین پشتیبانی شونده با ایمپلنت بر ریمدلینگ استخوان در فک بالا و در بخش خلفی فک پایین بیماران بی دندان و اثرات آن بر کیفیت زندگی آنها ثابت نشده است.

هدف از این مطالعه ی بالینی مشاهده‌ای آینده‌نگر، ارزیابی اثرات ۳ ساله ی اوردنچرهای فک پایین پشتیبانی شونده با ایمپلنت بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHRQoL) و ریمدلینگ استخوان در نواحی مختلف فک بالا و فک پایین در شرکت‌کنندگانی با مندیبل آتروفیک و غیرآتروفیک بود.

بیست و شش شرکت کننده ی بی دندان ۲ ایمپلنت با قطر باریک در بخش قدامی فک پایین(مندیبل) دریافت کردند. بیماران بر اساس آتروفی استخوان مندیبولار در رادیوگرافی پانورامیک قبل از جراحی، بر اساس معیارهای Cawood وHowell  دسته بندی شدند. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان با استفاده از پرسشنامه OHIP-EDENT ارزیابی شد. شرکت کنندگان سالانه به مدت ۳ سال برای اندازه گیری تحلیل استخوان مارجینال و مساحت استخوان ناحیه ی خلفی فک پایین و نواحی قدامی و خلفی فک بالا از طریق رادیوگرافی پانورامیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از رگرسیون خطی با اثرات مختلط برای تخمین روندهای وابسته به زمان و مدل رگرسیون خطی با اثر مختلط برای تأیید تفاوت بین گروه ها تجزیه و تحلیل شدند. ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای استخوان و پیامدهای OHIP-EDENT 3 ساله (کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان) محاسبه شد.

نتایج

در سال سوم، تحلیل استخوان مارجینال برای شرکت کنندگان گروه آتروفیک به طور قابل توجهی کمتر از شرکت کنندگان گروه غیرآتروفیک بود(به ترتیب ۰٫۰۲ میلی متر در مقابل ۰٫۳۹- میلی متر، P=0.030). همچنین تفاوت‌هایی در محدودیت عملکردی (غیر آتروفیک = ۱٫۷۵ ± ۱٫۸۲، شرکت‌کنندگان آتروفیک= ۱٫۵۴±۱٫۹۲ ؛ P =0.018) و نواحی دچار نقص (غیرآتروفیک= ۰٫۵۴±۰٫۳۶، شرکت‌کنندگان آتروفیک= ۰٫۲۷±۰٫۰۸، P =0.003) یافت شد.

برای شرکت کنندگان غیر آتروفیک، مقایسه بین نتایج اولیه و ۳ ساله، تحلیل استخوان قابل توجهی را نشان داد که در نسبت مساحت در بخش قدامی فک بالا(P= 0.035)، بخش خلفی فک بالا (P=0.022) و بخش خلفی فک پایین (P=0.009) مشخص بود. برعکس، مساحت استخوان در بخش قدامی فک بالا(P =0.019) در شرکت‌کنندگان آتروفیک در سال اول نسبت به ابتدای تحقیق کاهش یافت، در حالی که مساحت استخوان در بخش قدامی فک بالا و خلفی فک پایین بین سال‌های ۱ و ۳ افزایش یافت ( P<0.001). اندازه اثر بزرگتری در حوزه های OHRQoL در شرکت کنندگان آتروفیک مشاهده شد.

نتیجه گیری

آتروفی استخوان بر روی پروفایل OHRQoL و نمایه ی ریمدلینگ استخوان در نواحی مختلف فک پایین و فک بالا در کاربران اوردنچر فک پایین، تأثیر دارد. در شرکت‌کنندگان دارای آتروفی، بافت استخوانی هر دو فک به استفاده از اوردنچر، با رسوب استخوان پس از سال اول و حفظ مساحت استخوان در نواحی قدامی ماگزیلا، نواحی خلفی فک پایین، و نواحی اطراف ایمپلنت پس از ۳ سال پیگیری، پاسخ مثبت داد.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002239132100487X?dgcid=rss_sd_all&utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=rasa_io