Breaking News
Home / خبرها / دوربین گوشی هوشمند با منبع نور خارجی جایگزین مناسب و مفیدی برای عکاسی داخل دهانی است

دوربین گوشی هوشمند با منبع نور خارجی جایگزین مناسب و مفیدی برای عکاسی داخل دهانی است

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳- یک مطالعه ی جدید که اخیرا در مجله دندانپزشکی منتشر شده است، نشان می دهد که دوربین تلفن هوشمند با منبع نور خارجی، جایگزین مناسب و مفیدی برای عکاسی داخل دهانی است.

این مطالعه با هدف بررسی صحت رنگ(colour accuracy[1]) عکس‌های دیجیتال گرفته شده توسط یک دوربین رفلکس تک لنز (SLR) و یک دوربین گوشی هوشمند در یک محیط بالینی انجام شد.

در این مطالعه از دندان های قدامی فک بالای بیماران به همراه یک هدف رنگی و یک راهنمای سایه دندان عکسبرداری شد.

هشت گروه وجود داشت: گروه ۱: دوربین SLR با لنز ماکرو ۱۰۰ میلی متری و فلاش حلقه ای (SLRC)؛ گروه ۲: دوربینSLR  با یک پلاریزه کننده؛ گروه ۳: دوربین SLR  با کالیبراسیون تعادل رنگ سفید[۲]؛ گروه ۴: دوربین SLR با پلاریزه کننده و کالیبراسیون تعادل سفید؛ گروه های ۵ تا ۸ مشابه گروه های ۱ تا ۴ بودند، به جز اینکه از دوربین گوشی هوشمند و منبع نور خارجی (SC) استفاده شد.

مختصات CIE LAB[3] هدف رنگی، راهنمای سایه، و مرکز ثنایای مرکزی سمت راست فک بالا (دندان ۱۱) در عکس‌های دیجیتال بازیابی شد. تفاوت رنگ ΔE=[(ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2]1/2 نسبت به مختصات رنگ مرجع یا قرائت اسپکتروفتومتر دندانی محاسبه شد. نتایج با آزمون کروسکال-والیس در سطح ۰۵/۰=  α با تصحیح بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

از سی و نه سوژه عکس گرفته شد. دوربینSLR  با یک پلاریزه کننده بزرگترین ΔE را در این مطالعه نشان داد (P<0.001). هنگام عکس گرفتن از دندان ۱۱، دوربینSLR  کالیبره شده با تعادل رنگ سفید منجر به کوچکترین ΔE در این مطالعه شد (P<0.001)، اما استفاده از یک پلاریزه کننده و/یا کالیبراسیون تعادل رنگ سفید منجر به ΔE کوچکتر از منبع نور خارجی به تنهایی نشد. (P>0.001)

بر اساس این نتایج، کالیبراسیون برای تعادل رنگ سفید برای دوربینSLR  توصیه می شود. استفاده از پلاریزه کننده صحت رنگ را بهبود نمی بخشد. منبع نور خارجی به تنهایی ممکن است برای عکاسی داخل دهانی کافی باشد. هنگام عکاسی داخل دهانی با استفاده از دوربین رفلکس تک لنز، توصیه می شود که کالیبراسیون تعادل رنگ سفید را انجام دهید. با این حال، یک دوربین گوشی هوشمند با منبع نور خارجی می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب عمل کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/smartphone-camera-with-external-light-source-viable-and-useful-alternative-for-intraoral-photography-117935


[۱] در یک مجموعه اندازه‌گیری، صِحَت یا accuracy به معنی نزدیکی مقادیر اندازه‌گیری به یک مقدار خاص است.

[۲] تعادل رنگ سفید عبارت است از روند اصلاح رنگ‌ها، که در این روند تن رنگ سفید که ممکن است تمایل به برخی رنگ‌های دیگر داشته‌ باشد تبدیل به سفیدِ کامل می‌شود و سایر رنگ‌ها نیز به تناظر آن، اصلاح می‌شوند.

[۳] مدل رنگ Lab به انگلیسی CIE Lab، کامل‌ترین مدل رنگی است که توسط کمیته بین المللی روشنایی تعیین شده و تمام رنگ های قابل مشاهده برای چشم انسان را توصیف می‌کند. سه مختصات Lو a وb ، به ترتیب بیانگر شدت روشنائی است = L صفر به منزله سیاه و  = L 100 نشان دهنده پراکندگی روشنائی یا نور کامل است.a  : موقعیت آن بین سبز و قرمز متغیر است، مقادیر منفی a نشان دهنده رنگ‌های سبز و مقادیر مثبت آن به منزله رنگ‌های قرمز هستند. b: موقعیت آن بین آبی و زرد متغیر است، مقادیر منفی b نشان دهنده رنگ‌های آبی و مقادیر مثبت آن به منزله رنگ‌های زرد هستند.