Breaking News

کشیدن دندان تحت بیهوشی عمومی در میان بیماران دارای معلولیت از نیاز به دوره های مکرر بیهوشی عمومی دندانپزشکی برای درمانهای دیگر جلوگیری نمی کند

22 نوامبر 2023 – دندانپزشکان بر این باورند که اگر دندان افراد دارای معلولیت را تحت بیهوشی عمومی بکشند، از نیاز به بیهوشی های عمومی بعدی برای انجام درمانهای دیگر جلوگیری می کنند. اما یک مطالعه ی جدید منتشر شده در ژورنال Special care in dentistry نشان می دهد که کشیدن دندان تحت بیهوشی عمومی در بین بیماران دارای معلولیت از نیاز به دوره های مکرر بیهوشی عمومی برای درمان های دندانپزشکی جلوگیری نمی کند.

این مقاله درمان هایی را توصیف می کند که تحت بیهوشی عمومی دندانپزشکی (DGA) برای گروهی از بزرگسالان معلول انجام شده است. این گروه از بیماران به مدت چند سال برای تعیین نتایج و شناسایی عواملی که استفاده بیشتر از DGA را پیش‌بینی می‌کنند، پیگیری شدند.

یک بررسی گذشته نگر از پرونده های بیماران و بررسی مقطعی بر روی 64 بیمار که قبلا تحت بیهوشی عمومی برای درمان دندانپزشکی قرار گرفته بودند، انجام شد. محققان با بررسی پرونده ی بیماران، داده هایی در مورد دموگرافی(جمعیت شناسی) بیماران و درمان های انجام شده برای آنها تحت بیهوشی عمومی را جمع آوری کردند. داده‌های مربوط به عادات مراقبت از دهان با یک نظرسنجی مقطعی چند سال پس از بیهوشی عمومی دندانپزشکی جمع آوری شد، و سلامت فعلی دهان بیماران بر اساس یک معاینه بالینی استاندارد، بررسی گردید. تجزیه و تحلیل آماری برای شناسایی پیش بینی کننده های تکرار بیهوشی عمومی دندانپزشکی انجام شد.

نتایج

شرکت‌کنندگان، درمان های گسترده ای را تحت بیهوشی عمومی دندانپزشکی(DGA) دریافت کردند که شامل مراقبت‌های پیشگیرانه، رستوریشن، کشیدن دندان و درمان کانال ریشه بود. در دوره ی پیگیری 89.1 درصد از شرکت کنندگان دچار بیماری لثه و 56.3 درصد دچار پوسیدگی دندان فعال بودند. میانگین تعداد دندان های موجود 21.2 (انحراف استاندارد 6.9، محدوده 6 تا 32) بود. فقط میزان خطر پوسیدگی به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده ی قابل‌توجه تایید شد (0.03=p) و افرادی که میزان خطر پوسیدگی بالایی داشتند، 6.9 برابر (95% CI 1.2-39.3) احتمال بیشتری برای دریافت DGA دوم داشتند.

محققان نتیجه گیری کردند که این باور دندانپزشکان که کشیدن دندان تحت بیهوشی عمومی از نیاز به DGA  بیشتر برای درمانه های گسترده تر بعدی جلوگیری می کند، اشتباه است. این مطالعه نشان داد که کشیدن دندان از نیاز به دوره های مکرر DGA جلوگیری نمی کند. بنابراین دندانپزشکان به همین دلیل باید کشیدن دندان افراد معلول را متوقف کنند. در عوض، اگر دندانپزشکان می خواهند از DGA بیشتر اجتناب کنند، باید اصول اولیه را به خوبی انجام دهند: معاینات دوره ای منظم و متداوم، ارزیابی خطر پوسیدگی مبتنی بر شواهد، و کاهش خطر.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/dental-extraction-under-ga-among-disabled-patients-does-not-prevent-need-for-repeated-episodes-of-dga-120558