Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / مدیریت بافت نرم اطراف ایمپلنت در بیمارانی که برای بازسازی استخوان آنها از روش fibula free flap استفاده شده است: گزارش چند مورد و شرح یک تکنیک جدید

مدیریت بافت نرم اطراف ایمپلنت در بیمارانی که برای بازسازی استخوان آنها از روش fibula free flap استفاده شده است: گزارش چند مورد و شرح یک تکنیک جدید

هدف از این مطالعه ی آزمایشی، که در آن مجموعه ای از گزارشات موردی آمده است، ارائه ی یک روش جدید برای مدیریت بافت نرم اطراف ایمپلنت، قبل از قرار دادن ایمپلنت است که به آن روش قالب بافت نرم(soft-tissue template) می گویند.

Periimplant soft tissue managementظاهر بالینیfibula free flap پس از حذف بافت نرم

این مطالعه ی آزمایشی مجموعه ای از بیماران، بررسی شدند. حداقل شش ماه پس از بازسازی استخوان به روش fibula free flap، تمام بافت نرم کرستال، از جمله پوست و عضله، برداشته شد و تنها periosteum به کرست استخوان آلوئول بازسازی شده، متصل بود. پس از آن بافت نرم بر اساس یک تکنیک جدید بازسازی شد. یک ماه پس از ترمیم کامل بافت نرم، ایمپلنت با تکنیک flapless با استفاده از یک قالب هدایت شده ی کامپیوتری، در محل مورد نظر قرار داده شد. سه تا شش ماه بعد، یک پروتز پیچ شونده بر روی آن سوار گردید. معیارهای نتیجه گیری عبارت بودند از بقای ایمپلنت و پاسخ مخاط اطراف ایمپلنت، عمق پاکت با استفاده از پروب (PPD) و خونریزی در هنگام پروب (BOP).

شش نفر (چهار مرد و دو زن) با میانگین سنی ۴۸٫۴ سال، تحت درمان قرار گرفتند. در مجموع ۳۲ ایمپلنت قرار داده شد. هیچیک از بیماران در تمام مدت پیگیری از مطالعه خارج نشدند. کاشت تمام ایمپلنتها با موفقیت همراه بود و میزان بقای کلی ایمپلنت ۱۲ ماه پس از تحویل  قطعی پروتز، ۱۰۰٪ بود. بافت نرم تمام بیماران سالم بود و دارای PPD پایداری بوده و میزان BOP در همه ی بیماران در سال اول پیگیری، خوب گزارش شد. PPD متوسط ۰٫۶ ± ۳٫۶ میلی متر و BOP متوسط، ۴٫۸ ± ۹٪ بود.

نتیجه گیری

با وجود محدودیت های این مطالعه، به نظر می رسد این تکنیک، کیفیت بافت نرم اطراف ایمپلنت را بهبود می بخشد. محققان اعلام کردند که به آزمایشات بالینی بیشتری برای اعتبارسنجی این روش نیازمندند.

برای مطالعه ی اصل مقاله می تواند بر روی لینک زیر کلیک کنید:

Periimplant soft tissue management in patients with a fibula free flap reconstruction

منبع:

http://www.dental-tribune.com/articles/specialities/implantology/32635_periimplant_soft-tissue_management_in_patients_with_a_fibula_free_flap_reconstruction_case_series_and_description_of_a_new_technique_.html