Home / خبرها / آیا فناوری جدیدتر درمان کانال ریشه در کاهش بار باکتریایی بهتر عمل می کند؟

آیا فناوری جدیدتر درمان کانال ریشه در کاهش بار باکتریایی بهتر عمل می کند؟

۲ مه ۲۰۱۸ – آیا ابزارها و روش های جدیدتر درمان کانال ریشه، در حذف باکتری ها نسبت به روشهای پیشین موثرتر هستند؟ مطالعاتی که در ۲۶ آوریل در نشست سالانه ی انجمن های اندودنتیستهای آمریکا (AAE18)  در دنور ارائه شد، بیانگر موفقیت فایلها و تکنولوژیهای جدید دبریدمان در کاهش بار باکتریایی در موجود زنده بود.

در یک مطالعه ی جدید، کارایی سیستم جدیدتر فایلهای شکل دهنده ی ۳بعدی( ۳D shaping file ) با ابزارهای معمولی روتاری بر کاهش Enterococcus faecalis  در کانالهای مزیال و ایسموس مولرهای کشیده شده، مقایسه شد. در یک مطالعه ی دیگر اثرات روش های مختلف دبریدمان بر کاهش بیوفیلم E. faecalis  در کانال های ریشه ی دندان های کشیده شده، بررسی گردید.
محققان دریافتند که یکی از فایل های شکل دهنده های ۳ بعدی، میزان بیوفیلم E.fecalis را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اما هیچ تفاوتی در کاهش بار باکتریایی با پروتکل های مختلف irrigation  مشاهده نشد. برای مطالعه ی متن کامل این مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=edo&pag=dis&ItemID=323015