Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / ارزیابی ۳ بعدی سینوس ماگزیلاری در توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی

ارزیابی ۳ بعدی سینوس ماگزیلاری در توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی

مطالعات کمی برای اندازه گیری ابعاد سینوس ماگزیلاری وجود دارد که عمدتا مبتنی بر توموگرافی کامپیوتری هستند و به ندرت مطالعاتی با کمک توموگرافی کامپیوتری با پرتوی مخروطی (CBCT) برای اندازه گیری ابعاد سینوس ماگزیلاری انجام شده است. هدف از این مطالعه، اندازه گیری حجم ۳ بعدی استخوان و بافت نرم سینوس ماگزیلاری و مساحت سینوس ماگزیلاری بود. علاوه بر این، ارتباطات احتمالی با متغیرهای وابسته به بیمار و متغیرهای مربوط به سینوس در این تحقیق ارزیابی شد.
در مجموع ۱۲۸ سینوس ماگزیلاری در ۶۴ بیمار با استفاده از داده های توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی، آنالیز شد. مساحت و حجم  استخوان سینوس های ماگزیلاری و همچنین حفره های پنوماتیزه ی باقی مانده در موارد سنسوس های مسدود شده  توسط نرم افزار برنامه ریزی ایمپلنت SMOP  ، محاسبه شد. علاوه بر این، متغیرهای عمومی بیمار مانند سن، جنس و وضعیت دندانی و همچنین عوامل مرتبط با سینوسی شامل ضایعات آپیکال، آسیب شناسی سینوس و تعداد دندان ها و ریشه های مرتبط با سینوس ماگزیلاری ثبت شد.
نتایج
برای osseus bordered sinuses ، متوسط مساحت ۳۹٫۷ سانتی متر مربع و متوسط حجم ۱۷٫۱ سانتی متر مکعب بود. برای حفره های پنوماتیزه ی باقی مانده، متوسط مساحت ۳۶٫۴ سانتی متر مربع و میانگین حجم ۱۵ سانتی مترمکعب بود. حجم متوسط محاسبه شده برایobliterated sinuses (42.2 درصد از تمام سینوس ها مسدود بودند) ۵٫۱ سانتی متر مکعب بود. علاوه بر این، ارتباطی بین حجم obliterated و وجود آسیب شناسی ها یافت شد. در مقایسه با بیماران زن، مردان به طور معنی داری متوسط حجم استخوانی بالاتری را نشان دادند. هیچ ارتباطی بین سن یا وضعیت دندانی بیمار و حجم سینوس، یا ارتباط ریشه های دندان و آسیب های سینوسی یا کدورت یک طرفه و رادیولوسنسی اپیکال وجود نداشت. همچنين هیچ ارتباط چشمگیری بين bilateral obliterated sinuses  و زمان اسکن در پاييز و زمستان وجود نداشت.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که CBCT برای ارزیابی سینوس ماگزیلاری مناسب است. نرم افزار برنامه ریزی ایمپلنت SMOP و ابزار اندازه گیری حجم آن، برای تجزیه و تحلیل سینوس ماگزیلاری ارزشمند هستند و روابط احتمالی با دندان ها می تواند مورد آنالیز قرار گیرد.

منبع و سایت خبر:

International Journal of Implant Dentistry20184:17

https://doi.org/10.1186/s40729-018-0128-4

https://journalimplantdent.springeropen.com/articles/10.1186/s40729-018-0128-4