Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / بازسازی سازگاری زیستی سطوح ایمپلنت تیتانیومی آلوده، با استفاده از پودرهای استئوکانداکتیو همراه با درمان ساینده با هوا در آزمایشگاه

بازسازی سازگاری زیستی سطوح ایمپلنت تیتانیومی آلوده، با استفاده از پودرهای استئوکانداکتیو همراه با درمان ساینده با هوا در آزمایشگاه

درمانی که بمنظور اسئواینتگریشن مجدد در سطوح ایمپلنت در معرض عفونت های peri-implant  انجام می شود، باید بتواند سازگاری زیستی(biocompatibility) سطوح ایمپلنت را به آنها بازگرداند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درمان air powder abrasive یا (APA) با استفاده از پودرهایی است که به تشکیل استخوان کمک می کنند(osteoconductive powders)، این روش درمان علاوه بر تمیز کردن سطوح ایمپلنت، می تواند سازگاری بیولوژیکی سطوح آلوده ی ایمپلنت را افزایش دهد.

در این مطالعه ۹۶ دیسک تیتانیومی اسید اچ شده و سندبلاست با یک لایه از مواد ارگانیک که رسوب کلسیم بر روی آنها ایجاد شده بود، در آزمایشگاه با روش APA با استفاده از پودرهای اریتریتول، هیدروکسیل اپاتیت (HA) و بیوکلسیم فسفات یاBioCaP (16 مورد در هر گروه) درمان شدند. شش روش درمان در این تحقیق اعمال شد( تمیز کردن با  HA یا اریتریتول همراه با و یا بدون پوشش BioCaP). سلولهای MC3T3-E1 بر روی دیسک ها کاشته شدند و اتچمنت سلولها، دوام، تکثیر و تمایز آنها در هر یک از گروه های درمان بررسی گردید. دیسک های بدون آلودگی(pristine group) به عنوان گروه کنترل ۱ و دیسک های آلوده و درمان نشده به عنوان گروه کنترل ۲ در نظر گرفته شدند.

نتایج این بررسی ها نشان داد که میزان بقاء و تکثیر سلول های MC3T3-E1 (بر اساس محتوی DNAی موجود بر روی هر دیسک) بر روی دیسکهای تمام گروه های آزمایش به طور معنی داری بیشتر از دیسکهای گروه های کنترل ۱ و ۲ می باشد. تفاوت معنی داری بین گروه های آزمون وجود نداشت. تمایز سلول ها (بر اساس فعالیت آلکالین فسفاتاز) در دیسک های تحت درمان به طور معنی داری بیشتر از دیسک های آلوده (کنترل۲) اما کمتر از گروه کنترل ۱ بود. بقای سلولی در گروه کنترل ۲ به طور قابل توجهی پایینتر از کنترل ۱ بود. درمان APA با پودر استئوکانداکتیو در سطوح تیتانیوم آلوده، باعث افزایش بقا، تکثیر و تمایز سلول های MC3T3-E1 شده بود. سازگاری بیولوژیکی سطوح دیسک های تحت درمان APA بالاتر از دیسکهای آلوده ی درمان نشده بود. جنبه هایی از پاسخ سلولی که مورد آزمایش قرار گرفته بود، به استثنای تمایز، در گروه های آزمایش به میزان دیسک های بدون آلودگی یا pristine group رسیده بود. نتایج این تحقیق in vitro نشان داد که درمان APA با پودرهای استئوکانداکتیو می تواند یک روش امیدوار کننده برای درمان سطوح ایمپلنت آلوده باشد.

منبع و سایت خبر:

Journal of Oral Implantology
April 2018, Vol. 44, No. 2, pp. 94-101

http://joionline.org/doi/full/10.1563/aaid-joi-D-17-00128