Home / خبرها / بررسی ارتباط استفاده از مواد پلیمری پر کننده ی دندان در طی بارداری و خطر پیامدهای نامطلوب برای جنین

بررسی ارتباط استفاده از مواد پلیمری پر کننده ی دندان در طی بارداری و خطر پیامدهای نامطلوب برای جنین

مواد پرکننده ی پلیمری همرنگ دندان، در حال حاضر اولین گزینه برای ترمیم دندانها در بسیاری از کشورها محسوب می شود. با این حال، نگرانی هایی در مورد ایمنی استفاده از آنها وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که برخی از مواد پلیمری موجود در این مواد پر کننده ی دندانی که بعنوان “اخلال گرهای غدد درون ریز”، شناخته می شوند و در ساعات اولیه پس از درمان آزاد شده و وارد خون مادر می گردند، ممکن است از سد جفت عبور کرده و وارد بدن جنین شوند. بنابراین استفاده از مواد پرکننده ی پلیمری برای ترمیم دندان زنان باردار ممکن است جنینهای مستعد را در معرض خطر قرار دهد.

 مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ برای بررسی خطر استفاده از مواد پر کننده ی پلیمری برای ترمیم دندان در دوران بارداری وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه ی بین استفاده از مواد پر کننده ی پلیمری برای ترمیم دندان در دوران بارداری و پیامدهای نامطلوب زایمان و تاثیر آن بر نوزاد بود.
این مطالعه با استفاده از داده های مطالعه ی کوهورت مادران و كودكان نروژی(MoBa)  انجام شد. اطلاعات مربوط به درمانهای دندانپزشکی در دوران بارداری از طریق پرسشنامه های ارسال شده به زنان شرکت کننده در طی هفته های ۱۷ و ۳۰ بارداری بدست آمد. استفاده از “پرکننده های سفید رنگ” نشانگری برای دریافت مواد پرکننده دندانی پلیمری بود. تنها تولد تک قلو در مطالعه ی حاضر گنجانده شد. این داده ها به Registry Birth Birth نروژ منتقل شد. از مدل های رگرسیون لجستیک که در آنها سن، سطح تحصیلات، شاخص توده بدنی، زوج بودن، مصرف سیگار و الکل در دوران بارداری، در نظر گرفته می شد، برای تخمین نسبت شانس (OR) و فاصله ی اطمینان(CI) 95 درصدی استفاده گردید. موارد مختلف عوارض تولد در مطالعه ی حاضر مورد توجه قرار گرفت.
داده های صحیح از ۹۰۸۸۶ بارداری بررسی گردید. مشاوره ی دندانپزشکی در دوران بارداری توسط ۳۳۷۲۷ زن گزارش شد، که در ۱۰،۹۷۲ مورد از آنها از مواد پر کننده ی دندانی سفید استفاده شده بود. مدلهای رگرسیون لجستیک تنظیم شده، هیچ ارتباط آماری معنی داری را بین استفاده از مواد پر کننده ی همرنگ دندان در دوران بارداری و مرده زایی، ناهنجاری های مادرزادی، زایمان زودرس و وزن کم یا زیاد هنگام تولد نشان نداد.
نتیجه گیری: در این تحقیق، هیچ افزایشی در خطر نتایج نامطلوب زایمان در زنانی كه در طول حاملگی برای ترمیم دندانهایشان ماده ی پر کننده ی سفید دریافت کرده بودند، در مقایسه با زنانی كه در دوران بارداری مشاوره ی دندانپزشكی نداشتند، گزارش نشد. بنابراین، یافته های ما از فرضیه ی ارتباط بین استفاده از مواد پر کننده ی پلیمری همرنگ دندان در دوران بارداری و پیامدهای نامطلوب زایمان پشتیبانی نمی کند. نتایج این تحقیق درBMC Oral Health  منتشر شده است. دسترسی به متن کامل این مقاله در آدرس منبع، امکان پذیر است.

منبع:

https://www.medscape.com/viewarticle/901414