Home / خبرها / عوامل موثر در نهفتگی دندان های دائمی

عوامل موثر در نهفتگی دندان های دائمی

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شدت نهفتگی دندان دائمی و تعدادی از عوامل از پیش تعریف شده، از جمله نوع دندان، سن، جنسیت، فقدان مادرزادی دندان(tooth agenesis)، کوچکی دندانهای اینسیزور جانبی در فک بالا(microdontia of maxillary lateral incisor) و باقی ماندن دندانهای شیری(retained deciduous predecessors) بود.

در این تحقیق، ۲۹۷۹ بیمار ۱۵ تا ۴۰ ساله توسط دو کارشناس آموزش دیده برای نهفتگی دندان های دائمی (به استثنای دندانهای مولرسوم) مورد بررسی قرار گرفتند. در رادیوگرافی های پانورامیک، دندانهای نهفته در ابتدا براساس موقعیت قرار گرفتن آنها بصورت عمودی، افقی و زاویه دار مرتب شدند و سپس این طبقه بندی برای توزیع توسط عوامل از پیش تعریف شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمایش فاکتور سن، بیماران به گروه سنی جوانتر(۱۵ تا ۲۵ سال) و مسن تر(بین ۲۵ تا ۴۰ سال) تقسیم شدند. تفاوتهای آماری دندان های نهفته ی رده بندی شده در موقعیت های عمودی، افقی و زاویه ای توسط فاکتورهای مورد بررسی با استفاده از آزمون Wilcoxon-Mann-Whitney U تعیین شد.

 نتایج این آنالیزها نشان داد که وضعیت زاویه ای دندان های نهفته در گروه سنی بالاتر(P = 0.012)  و در زنان (P = 0.018) شدیدتر بود. دندانهای نیش در ماگزیلا دارای نهفتگی شدید افقی (P = 0.001) و نهفتگی شدید زاویه ای (P = 0.003) در زنان بودند. فقدان مادرزادی دندان با نهفتگی کمتر شدید افقی در پرمولر دوم مندیبل(P = 0.041)  مشاهده شد.

علاوه بر این، کوچکی دندانهای اینسیزور جانبی در فک بالا به طور کلی با نهفتگی افقی شدیدتر و به ویژه با نهفتگی شدیدتر افقی (P = 0.024)  و زاویه ای پرمولر دوم مندیبول(P = 0.010)  مرتبط بود. در نهایت نتایج ما نشان داد که باقی ماندن دندان شیری در دهان با نهفتگی عمودی کمتر شدید پره مولر دوم (P = 0.030)  و نهفتگی افقی کمتر شدید پره مولر دوم ماگزیلا (P = 0.037)، اما نهفتگی زاویه ی شدیدتر در دندان نیش مندیبل مرتبط است.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد كه تاخیر بیشتر در درمان، مونث بودن، وجود اینسیزورهای جانبی کوچک در فک بالا و باقی ماندن دندان نیش شیری در فک پایین، ممكن است با نهفتگی شدیدتر دندانها ارتباط داشته باشد. از آنجایی که شدت نهفتگی دندانی در هنگام در نظر گرفتن عوامل مورد بررسی از الگوهای مختلفی پیروی می کردند، لازم است که چنین عواملی در هنگام تشخیص دندان ها و برنامه ریزی برای مداخلات پیشگیرانه یا مداخله های درمانی برای بیماران جوان در نظر گرفته شوند.

منبع:

https://www.medscape.com/viewarticle/905978