Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / گوشی های موبایل: مخازنی برای انتقال پاتوژنهای بیمارستانی

گوشی های موبایل: مخازنی برای انتقال پاتوژنهای بیمارستانی

بار جهانی عفونتهای مرتبط با بیمارستان (HAI) در حال افزایش است زیرا این عفونتها به طور قابل توجهی در بروز عوارض و مرگ و میر بیماران نقش دارند. از آنجائیکه گوشی های تلفن همراه به بخشی ضروری از ارتباط میان پزشکان و دیگر کارکنان مراقبت های بهداشتی (HCWs) در بیمارستانها و کلینیکها تبدیل شده اند، در این مطالعه به بررسی میزان آلودگی این ابزار بعنوان منبعی برای انتشار این عفونتها پرداخته شده است.hands

دستان کارکنان مراقبت های بهداشتی، نقش مهمی در انتقال عفونتهای بیمارستانی دارد و گوشی های تلفن همراه که به ندرت تمیز می شوند و اغلب در طول و یا پس از معاینه بیماران بدون شستن دست ها، لمس می شوند، می توانند به عنوان یک مخزن برای انتقال پاتوژنهای قوی عمل کنند.

این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی باکتریایی تلفن همراه در میان کارکنان مراقبت های بهداشتی در بخشهای تخصصی بیمارستان ها و مقایسه آن با تلفن همراه اشخاصی غیر از کارکنان مراقبتهای بهداشتی بعنوان گروه شاهد انجام گردید.

از تلفن های همراه ۳۸۶ شرکت کننده و دستانی که غالبا تلفنهای همراه را لمس می کنند از چهار گروه مختلف: پزشکان و کارکنان بیمارستان (۱۳۲)، اعضا هیئت علمی دانشکده ها و کارکنان آن (۵۴)، دانشجویان پزشکی(۱۰۰) و گروه کنترل (۱۰۰) نمونه برداری شد.

رضایت نامه ها و پرسشنامه ها بموقع توسط همه شرکت کنندگان به امضا رسید. نمونه برداریها با توجه به دستورالعمل های استاندارد انجام شد.

۳۱۶ گوشی موبایل (۸۱٫۸٪) و ۳۰۹ نمونه ی سواب دست (۸۰٪) رشد باکتری های پاتوژن را نشان دادند. غالب ترین سویه های این پاتوژنها عبارت بود از: استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی، استافیلوکوکوس اورئوس، گونه های اسینتوباکتر، اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه و گونه هایی از سودوموناس و انتروکوکوس.

دانشمندان نتیجه گیری نمودند که آلودگی ۱۰۰ درصدی تلفن های همراه و دست کارکنان مراقبت های نشان می دهد تلفن های همراه می توانند منبع بالقوه ی پاتوژنهای بیمارستانی باشند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از تلفن همراه در بخشهای مراقبت های بهداشتی( کلینیک ها، مطبهای دندانپزشکی و بیمارستانها) باید تنها به تماس های اضطراری محدود شود و باید بر پایبندی به سیاست های کنترل عفونت مانند شیوه های بهداشت مناسب دست، تاکید گردد.

منبع:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4549928/