Home / خبرها / مطالعه ی دقت روشهای تصویربرداری در بررسی آناتومی کانال ریشه

مطالعه ی دقت روشهای تصویربرداری در بررسی آناتومی کانال ریشه

۱۵ مه ۲۰۱۹ – شناسایی دقیق آناتومی کانال ریشه در درمان موفقیت آمیز اندودنتیکس بسیار مهم است. محققان دو روش تصویربرداری را آزمایش کردند تا ببینند که آیا این دو روش از یک استاندارد طلایی دقیق تر هستند یا خیر.

نتایج این بررسی نشان داد که روش CBCT یا سی تی اسکن با پرتو مخروطی در مقایسه با رادیوگرافی پری اپیکال در تشخیص apical delta  در بیش از ۱۰۰ دندان پره مولر، بهتر عمل می کند اما هر دو روش به حد نصاب استاندارد طلایی “میکرو CT ” یا microcomputed tomography  نمی رسند. نتایج این مطالعه که در مجله اندودنتیکس (مه ۲۰۱۹، جلد ۴۵: ۵، ص ۵۴۹-۵۵۳) منتشر گردید.

نویسندگان به رهبری پرفسورEduarda Helena Leandro ، استاد گروه تشخیص دهان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه کمپیناس پریراسیکابا در سائو پائولو برزیل نوشتند: تصویربرداری CBCT در تشخیص دلتاهای آپیکال عملکرد بهتری نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال نشان داد.

پیچیدگی های آناتومیک

درمان اندودونتیک اغلب به دلیل پیچیدگی های آناتومیک دندان چالش برانگیز است، از جمله دلتای آپیکال که در آن کانال اصلی ریشه به چندین انشعاب در یک سوم انتهایی ریشه تقسیم می شود. اشتباه در تشخیص ممکن است منجر به شکست درمان و عوارض دیگری شود. دانستن اینکه کدامیک از روشهای تصویربرداری در شناسایی دلتاهای آپیکالی دقیق تر عمل می کند بر تصمیم گیری بالینی تاثیر می گذارد.

محققان تصاویری از ۱۱۰ دندان پره مولر انسانی با ۱۲۰ کانال ریشه تهیه کردند. آنها از سیستم VistaScan digital intraoral  ساخت شرکت Durr Dental ، برای تصاویر رادیوگرافی پری اپیکال و از the 3D Accuitomo CBCT unit ، ساخت شرکت J. Morita برای تصاویر CBCT استفاده نمودند. آنها همچنین تصاویری از کانال ها را که با یک سیستم میکرو سی تی تهیه شده بود به عنوان استاندارد طلایی برای مطالعه مورد استفاده قرار دادند.

دو رادیولوژیست دهان و دندان، تصاویر را برای حضور دلتای آپیکال با استفاده از مقیاس پنج عددی بررسی کردند. علاوه بر این، تعداد فورامین آپیکال نیز در تصاویر CBCT ارزیابی شد.

محققان گزارش دادند که دلتای آپیکال در ۴۰ کانال ریشه با توجه به تصاویر میکرو سی تی وجود دارد. آنها دریافتند که در تشخیص دلتاهای آپیکالی، تصاویر رادیوگرافی پری اپیکال و CBCT به طور معنی داری با استاندارد طلایی (P <0.05) متفاوت هستند (جدول زیر را ببینید).

Screenshot_2019-05-17 Study tests imaging modalities' accuracy on root canal anatomy

محققان گزارش دادند که تصویربرداری CBCT نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال برای تمام آزمایشهای تشخیصی مقادیر بالاتری را نشان داد. با این حال، هر دو روش دارای حساسیت بسیار پایینی بودند. تصاویر CBCT همچنان تعداد فورامین آپیکال را کمتر از استاندارد طلایی نشان می داد (p <0.05).

نویسندگان خاطرنشان کردند: با وجود این که CBCT دقت متوسط و ویژگی(specificity) بالایی دارد، حساسیت کمتری را نشان می دهد، به این معنی که بسیاری از موارد مثبت توسط ناظران شناسایی نشدند.

رویکرد انتقادی

در حالی که محققان به هیچ یک از محدودیتهای این مطالعه اشاره ای نداشتند، آنها اظهار داشتند که حضور پر کردگی در کانال ریشه می تواند دقت را کاهش دهد و بهمین دلیل مطالعات بیشتری در مورد این موضوع باید انجام شود.

در حالی که مطالعات قبلی CBCT را به عنوان یک استاندارد طلایی در نظر گرفته اند، نویسندگان این مطالعه، یک رویکرد انتقادی در استفاده از این روش پیشنهاد کردند. آنها می گویند: به طور کلی، تعداد فورامین آپیکالی را نمی توان با استفاده از تصویربرداری CBCT بطور موثق ارزیابی کرد.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=img&pag=dis&ItemID=324501