Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / تعیین پروفایل متابولومیکی افرادی که در خون آنها آنتی بادیهایی علیه پاتوژن های پریودنتال وجود دارد

تعیین پروفایل متابولومیکی افرادی که در خون آنها آنتی بادیهایی علیه پاتوژن های پریودنتال وجود دارد

۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ – در نشست عمومی و نمایشگاه انجمن بین المللی تحقیقات دندانپزشکی (IADR)، که بهمراه ۴۸مین نشست سالانه ی انجمن تحقیقات دندانپزشکی آمریکا (AADR) و ۴۳مین نشست سالانه ی انجمن تحقیقات دندانپزشکی کانادا (CADR) از ۱۹ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ در ونکوور کانادا برگزار شد، Jaakko Leskela، از دانشگاه هلسینکی، فنلاند، در مورد “تعیین پروفایل متابولومیکس پاسخ آنتی بادی به پاتوژنهای پریودنتال” سخنرانی کرد.

تشخیص آنتی بادیهای پریودنتوپاتوژن در جریان خون یک فرد نشان دهنده ی مواجهه ی او با پاتوژن های پریودنتال است. مطالعات نشان داده است که التهاب، مانند التهابی که در بیماری های پریودنتال ایجاد می شود، متابولیسم و ترکیب لیپوپروتئین ها را تغییر می دهد. در این مطالعه، Leskela  و همکارانش ارتباط بین سطوح آنتی بادی پریودنتوپاتوژن سرمی و سطوح متابولیت های مختلف را مورد بررسی قرار دادند.

جمعیت مورد مطالعه شامل ۲۹۹۸ نفر بود که سطوح آنتی بادی سرمی آنها علیه پاتوژنهای  P. gingivalis  و A. actinomycetemcomitans  به وسیله ی روش Multiserotype-ELISA تعیین شد. دانشمندان با روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای(NMR)، مجموعا ۶۸ متغیر متابولیکی را شامل ذرات لیپوپروتئین، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه، سوبسترا های متابولیکی، گلیکوپروتئین ها و اجسام کتونی بررسی کردند. سطوح آنتی بادی IgG علیه P. gingivalis با آپولیپوپروتئین  A-I، کلسترول متصل به HDL و به خصوص کلسترول متصل به ذرات HDL بزرگتر ارتباط منفی داشت. ارتباط معنی داری بین سطح آنتی بادی IgG علیه P. gingivalis با کلسترول تام سرمی و IgG علیه A. actinomycetemcomitans  وجود داشت.

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که قرار گرفتن در معرض پاتوژن های اصلی پریودنتال، P. gingivalis و  A. actinomycetemcomitans، با یک پروفایل لیپوپروتئینی پروآتروژنیک، به ویژه با کاهش غلظت کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا ارتباط دارد. این نتایج با یافته های قبلی، مبنی بر اینکه بیماری پریودنتال با بیماری های آتروژنیک ارتباط دارد، سازگار می باشد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-06-metabolomic-profiling-antibody-response-periodontal.html