Home / خبرها / چرا هر بیماری با بیمار دیگر متفاوت است؟ به روز ترین اطلاعات در مورد میکروفلور محلی

چرا هر بیماری با بیمار دیگر متفاوت است؟ به روز ترین اطلاعات در مورد میکروفلور محلی

نامزد دکترا Carlos Molina

نسبت های مختلف پاتوژنهای پریودنتال می تواند با بیماری پریودنتال مرتبط باشند. نحوه ی بیان باکتریها توسط خودشان می تواند برای انواع مختلف بیماریهای پریودنتال تعیین کننده باشد.

مطالعات اواخر دهه ۸۰ به ما آموخت که مهمترین عامل برای بیماری پریودنتال باکتری ها هستند و حتی نوع باکتری ها را مشخص نمود. اما تقریباً تمام این مطالعات مربوط به افراد اروپایی و آمریکای شمالی است. مطالعات اخیر نشان می دهد که جمعیت باکتریها ممکن است به دلیل میکرو فلور محلی تغییر کند. مطالعات جدید نشان می دهند که این میکرو فلور تغییر می کند، همچنین این مطالعات در مورد چگونگی اعمال این تفاوتها در درمان بیماری پریودنتال اطلاعاتی به ما می دهند.

این وبینار رایگان در این مورد به بحث خواهد پرداخت. این وبینار روز سه شنبه ، ۲۴ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۹ به وقت زوریخ بر گزار می شود. برای ثبت نام رایگان و شرکت در این وبینار به آدرس منبع مراجعه نمایید:

منبع:

Why is every patient different? State of the art of local Microflora