Breaking News

کشف جزئیات ارتباط بین رژیم غذایی با سلامت دهان و دندان و سلامت روانی

7 فوریه 2024- بر اساس مطالعه ای که در ژورنال PLoS One منتشر شده است، حفظ سلامت دهان و دندان بهینه با بالا رفتن سن افراد ممکن است با بهبود وضعیت تغذیه ای، سبب بهبود بهزیستی ذهنی روانی افراد شده و ممکن است بر میزان بقای جمعیت های سالم و ناسالم تأثیر بگذارد.

همچنین، نویسندگان نوشتند: ممکن است بین وضعیت سلامت دهان و محیط اجتماعی یک ارتباط دو طرفه وجود داشته باشد.

نویسندگان به سرپرستی دکتر نوریکو تاکوچی، استادیار ارشد از دانشگاه اوکایاما در ژاپن، نوشتند: «سلامت دهان ممکن است مستقیماً بر سلامت ذهنی تأثیر نگذارد، اما به‌طور غیرمستقیم از طریق وضعیت تغذیه یا ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار است(PLoS One، 28 نوامبر، 2023، جلد 18:11، e0295078).

در سراسر جهان، طول عمر مردم بیشتر از قرن های قبل شده است. انتظار می رود تا سال 2015، جمعیت جهانی افراد 60 ساله و بالاتر دو برابر شود و به 2.1 میلیارد نفر برسد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، انتظار می‌رود بین سال‌های 2020 تا 2050، جمعیت افراد 80 ساله و بالاتر سه برابر شود و به 426 میلیون نفر برسد. با افزایش جمعیت سالخورده ی جهان، سیستم های بهداشتی و اجتماعی باید برای پاسخگویی به نیازهای مرتبط با این تغییر جمعیتی، آماده شوند.

برای درک بهتر ارتباط احتمالی بین سلامت دهان و سلامت روان در افراد مسن، محققان عوامل فردی و محیطی، بهداشت دهان و دندان و وضعیت تغذیه ی مرتبط با رفاه را در 218 بزرگسال 60 ساله و بالاتر بررسی کردند.

بهزیستی با استفاده از پنج شاخص رفاه سازمان جهانی بهداشت و عواملی مانند شبکه‌های اجتماعی، تحرک در فضاهای مختلف زندگی[1](LSM) و سابقه پزشکی، ارزیابی شد. بر اساس این مطالعه، وضعیت تغذیه با استفاده از یک ارزیابی کوچک تغذیه ای که به طور خاص برای افراد مسن طراحی شده بود، ارزیابی گردید. علاوه بر این، سلامت دهان بر اساس تعداد دندان‌های باقی‌مانده و عملکردی هر شرکت‌کننده، باکتری‌های شناسایی‌شده در پوشش زبان، رطوبت دهان، فشار زبان، نیروی اکلوزال، دیادوکوکینزیس دهان[2](OD)، توانایی جویدن فرد و عملکرد بلع، ارزیابی شد.

ارتباط معنی داری بین وضعیت دهان و نمرات ارزیابی تغذیه ای(ضریب = 0.160، 0.036 p =) آشکار شد. همچنین، نمرات تغذیه ای به طور قابل توجهی با نمرات بهزیستی مرتبط بود(ضریب = 0.190، p = 0.018).

محققان نوشتند: ویژگی های محیطی ارتباط معنی داری با وضعیت سلامت دهان(ضریب = 0.223، 0.027 p =)، نمرات ارزیابی تغذیه ای(ضریب = 0.351، 0.001 p =) و نمرات بهزیستی (ضریب = 0.361، P <0.001) نشان دادند.

این مطالعه دارای محدودیت هایی از جمله نوع مطالعه بود. دکتر تاکوچی و همکارانش نوشتند: از آنجایی که این یک مطالعه مقطعی بود، نمی توان یک رابطه علّی بین هر یک از عوامل ایجاد کرد. آنها نوشتند که در آینده، تحقیقات بیشتری با جمعیت بزرگتری از بیماران مورد نیاز است.

محققان اظهار داشتند: «نتایج مطالعه ی حاضر نشان می دهد که ارتباط بین وضعیت دهان و وضعیت تغذیه ای و بین وضعیت تغذیه ای و رفاه ذهنی روانی در میان سالمندانی که به کلینیک دندانپزشکی بیمارستان دانشگاه اوکایاما مراجعه کردند، تحت تأثیر ویژگی های محیطی بود».

منبع:

https://www.drbicuspid.com/dental-practice/wellness/article/15663642/breaking-down-the-link-between-diet-and-oral-and-mental-health


[1] تحرک فضای زندگی (LSM) مفهومی برای ارزیابی الگوهای تحرک عملکردی در طول زمان است

[2] دیادوکوکینزیس دهانی (OD) یک جزء کلیدی در مفهوم کم کارکرد دهان و صورت است و به عملکرد حرکتی زبان و لب مربوط می شود. OD در آسیب شناسی گفتار-زبان به عنوان سرعت لازم برای متوقف کردن یک تکانه حرکتی تعیین شده و جایگزینی آن با مخالف آن تعریف می شود.