Breaking News

تصاویر سی تی پرتو مخروطی ممکن است به شناسایی چندین شاخص خطر تحلیل لثه میدفاسیال در مناطق زیبایی کمک کند

4 فوریه 2024- بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله ی پریودنتولوژی منتشر شده است، تصاویر CT پرتو مخروطی ممکن است به شناسایی چندین شاخص خطر تحلیل لثه در ناحیه ی میدفاسیال در نواحی زیبایی کمک کند.

مطالعه‌ای برای ارزیابی شاخص‌های خطر مرتبط با تحلیل لثه در ناحیه ی میدفاسیال (GR) در نواحی زیبایی دندان طبیعی انجام شد. نتایج توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی (CBCT) از سی و هفت شرکت کننده ی با 268 دندان واجد شرایط، در این مطالعه مقطعی بررسی گردید.

اندازه‌گیری‌های بالینی شامل وجود/عدم وجود GR میدفاسیال، عمق تحلیل لثه در ناحیه ی میدفاسیال، مزیال و دیستال، نوع تحلیل لثه(RT)؛ عرض بافت کراتینیزه(KT)؛ و عرض لثه ی چسبنده یا متصل  (AG) بود.

از پرسشنامه‌ها برای ثبت زیبایی‌شناسی و حساسیت بیش از حد دندانی گزارش شده توسط بیمار برای هر دندان مورد مطالعه، استفاده شد.

دهی سنس استخوان باکال (cBBD) و ضخامت استخوان باکال (cBBT) در اسکن CBCT اندازه گیری شد. اولتراسونوگرافی برای ارزیابی ضخامت لثه (GT) و دهی سنس استخوان باکال (uBBD) انجام شد. با کمک اسکن نوری داخل دهانی کمیت تحلیل لثه در هر موقعیت باکولینگوال در هر سایت مطالعه (تحلیل پروفایل سه بعدی) تعیین شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چند سطحی با معادلات برآورد تعمیم یافته برای ارزیابی عوامل مرتبط با شرایط مورد نظر انجام شد.

یافته ها

وجود GR میدفاسیال به طور معنی داری با سابقه درمان پریودنتال برای کاهش پاکت (OR =7.99 ،0.006=p)، عرض بافت کراتینیزه (OR =0.62 ،p <0.001)، دهی سنس استخوان باکال (OR =2.30، 0.015 =p)، ضخامت 1.5 میلی متری لثه از مارجین لثه(OR =0.18 ،p = 0.04) و پروفایل سه بعدی 1 میلی متری از مارجین  لثه (OR =1.04 ،p = 0.001)، مرتبط بود.

عمق GR میدفاسیال به طور قابل توجهی با تاریخچه قبلی درمان پریودنتال (OR =0.96، 0.001 = p)، عرض بافت کراتینیزه (OR=0.18-؛ p <0.001)، وجود فنستریشن استخوان (OR =0.24 ،p = 0.044)، و دهی سنس استخوان باکال(OR =0.43 ،p <0.001) مرتبط بود.

عمق GR میدفاسیال همچنین تنها عامل مرتبط با زیبایی گزارش شده توسط بیمار بود (OR =3.38-،p = 0.022)، در حالی که عرض بافت کراتینیزه (OR =0.77، 0.018 =p) و عرض لثه ی متصل   (OR =0.82، 0.047 =p) به طور قابل توجهی با حساسیت دندانی گزارش شده توسط بیمار مرتبط بود.

در این مطالعه، چندین شاخص خطر GR میدفاسیال و اینترپروگزیمال در ناحیه زیبایی شناسایی شد. استفاده از فن‌آوری‌های تصویربرداری امکان تشخیص پارامترهای مرتبط با شرایط مورد نظر را فراهم کرد. بنابراین، این مطالعه از ادغام آنها در مطالعات بالینی آینده حمایت می کند. برای ارزیابی غیرتهاجمی فنوتیپ پریودنتال، سونوگرافی می تواند بر CBCT ترجیح داده شود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/cone-beam-ct-images-may-help-identify-several-risk-indicators-of-midfacial-gingival-recession-in-esthetic-region-123914