Breaking News

استفاده از لیزر اربیوم برای برداشتن ترمیم های سرامیکی، ممکن است به اباتمنت یا پروتز آسیبی نرساند

7 فوریه 2024 – یک مطالعه اخیر به کارایی و عملی بودن استفاده از لیزرهای اربیوم برای حذف ترمیم‌های سرامیکی و وسایل از دندان‌های طبیعی و اباتمنت ایمپلنت‌های دندانی در کار بالینی پرداخت. این مطالعه توسط Janina G. و همکارانش در مجله ی Plos One منتشر شد.

این رویکرد نوآورانه با هدف ارزیابی میزان موفقیت، بازده زمانی و ایمنی استفاده از لیزرهای Er، Cr:YSGG  و Er:YAG در سناریوهای بالینی مختلف انجام شد. این تجزیه و تحلیل گذشته نگر شامل 29 مورد بالینی با مجموع 52 اباتمنت بود. عوامل مختلفی از جمله نوع و جنس پروتز، نوع سیمان، تنظیمات لیزر، زمان بازیابی و موفقیت، به دقت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته های کلیدی این مطالعه به شرح زیر است:

  • بیش از 95 درصد موفقیت حاصل شد: 50 اباتمنت از 52 اباتمنت با استفاده از لیزرهای Er,Cr:YSGG (6 مورد) یا Er:YAG (46 مورد) با موفقیت بازیابی شدند.
  • این مطالعه شامل 13 واحد دی سیلیکات لیتیوم و 39 واحد زیرکونیا، شامل ونیر‌ها، روکش‌های منفرد و پروتزهای پارسیل ثابت (FPDs) بود.
  •  زمان های مختلف بازیابی بر اساس نوع ترمیم، ضخامت مواد، نوع سیمان، و حفظ فرم/فیتینگ ذکر شد. به عنوان مثال، برای ونیرها 0.61± 2.25 دقیقه، برای روکش ها 8.07 ± 6.89 دقیقه و برای پروتز پارسیل ثابت 10± 25 دقیقه در هر اباتمنت طول کشید.
  •  زمان جداسازی تحت تأثیر تنظیمات لیزر، مواد و انواع پروتزها قرار گرفت.

یافته های این مطالعه، لیزر اربیوم را به عنوان یک جایگزین ایمن و موثر برای روش های تهاجمی برای حذف ترمیم های سرامیکی تایید می کند. نکته ی قابل توجه این است که این لیزرها بدون آسیب رساندن به اباتمنت یا پروتز امکان جداسازی موفقیت آمیز را فراهم می کنند. جداسازی با کمک لیزر پتانسیل خود را با فعال کردن مجدد ترمیم‌ها در طی همان قرار ملاقات، ارائه ی یک گزینه ی محافظه کارانه و عملی برای بازیابی روکش سرامیکی در تنظیمات بالینی نشان داد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/use-of-erbium-lasers-safe-and-effective-for-removal-of-ceramic-restorations-may-not-harm-abutment-or-prosthesis-124089